Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật mô tả cách FxPro (“Công ty”) thu thập và sử dụng thông tin thông qua website: Plentyoftweeps, những websites liên quan và các ứng dụng, bao gồm cả Plentyoftweeps: (Plentyoftweeps.com). Chính sách này không áp dụng cho các website được điều hành bởi tổ chức khác hoặc bên thứ ba.

Cam kết

Plentyoftweeps coi trọng sự riêng tư của mọi khách hàng khi truy cập vào website, Công ty cam kết thực hiện tất cả những bước cần thiết để bảo vê khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, người nộp đơn và khách viếng thăm.

Đơn đăng ký

Để mở một tài khoản với Plentyoftweeps, bạn cần trước tiên hoàn thiện và gửi mẫu đơn bằng việc hoàn thiện các thông tin được yêu cầu. Bằng việc hoàn thiện bản đăng ký, bạn được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân để Công ty có thể thông qua bản đăng ký và tuân thủ nhưng quy định và chính sách liên quan. Những thông tin này có thể được sử dụng bởi Công ty để thông báo đến bạn những thông tin liên quan đến dịch vụ của Công ty. Ngoài ra, thông tin của khách hàng cũng có thể được thu thập thông qua việc liên lạc bằng điện thoại, email hoặc thông qua những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng kí sử dụng site, đăng ký nhận thông tin dịch vụ hoặc những hoạt động khác trên website hoặc các bản đăng ký khác.

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu Khách hàng

FPlentyoftweeps Ltd được đăng ký với cơ quan Ủy Ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (Plentyoftweeps) của Cộng hòa Sép, theo đó bất kì thông tin dữ liệu của khách hàng được lưu giữ bởi Plentyoftweeps theo Quy trình Dữ liệu Cá nhân (Chương trình Bảo vệ Cá nhân) Bộ Luật 2001, điều chỉnh (Law No. 37(I)/2003) và Quy trình thực thi (Protection of Individual) (Amending) Bộ Luật năm 2012 (Law No. 105(I)/2012) và Quy định về Trao đổi thông tin Trực tuyến.

Plentyoftweeps Limited đã đăng ký với văn phòng Ủy ban Thông tin (the Information Commissioner’s Office), mọi thông tin khách hàng được lưu giữ bởi Plentyoftweeps đều được chiểu theo các quy định và luật tương ứng.

Plentyoftweeps sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba, bất kì thông tin bảo mật nào về khách hàng trừ khi được yêu cầu bởi một cơ quan quản lý có thẩm quyền; Plentyoftweeps sẽ nỗ lực để những tiết lộ này ở mức cần-phải-biết cơ bản, trừ khi có những chỉ dẫn từ cơ quan chức năng. Với những trường hợp này, Công ty sẽ công bố với bên thứ 3 dựa vảo tính chất bảo mật của thông tin.

Khách hàng chấp nhận và chấp thuận rằng Plentyoftweeps, có thể, liên tục thực thị dựa theo hợp đồng những thống kê và/hoặc những mục đích khác nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của Công ty, do đó một số hoặc tất cả thông tin cá nhân khách hàng có thể được tiết lộ.

Sự tiết lộ thông tin khách hàng

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng với bất kì thành viên nào trong tập đoàn, điều đó có nghĩa là các chi nhánh, công ty con độc lập hoặc các chi nhánh đại diện của chúng có thể nhận được các thông tin này. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ các thông tin của bạn với một bên thứ ba nhất định bao gồm: đối tác nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và nhà quảng cáo. Khi Plentyoftweeps tiết lộ các thông tin này với đối tác, ví dụ công ty hoặc ngân hàng trung gian, để thực thi yêu cầu của khách hàng, bên thứ ba có thể cũng sẽ lưu giữ thông tin của bạn bởi những yêu cầu và quy định của họ.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập về bạn

Hệ thống kiểm tra được sử dụng bởi website của Công ty có thể thu nhận các thông tin về những trang bạn đã truy cập, cách bạn tìm ra website của chúng tôi và sự thường xuyên của truy cập..vv… những thông tin này được lưu giữ nhằm nâng cao nội dung của trang web và có thể sẽ được dùng để liên hệ với bạn, với sự tương thích chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Dựa theo những lần truy cập website, chúng tôi sẽ thu thập thông tin một cách tự động bao gồm địa chỉ IP (internet protocol), thông tin truy cập, loại và phiên bản trình duyệt, múi giờ, số điện thoại đã dùng để liên hệ tới số chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sẽ nhận những thông tin của bạn từ bên thứ ba, ví dụ đối tác kinh doanh, nhà thầu phụ, hệ thống quảng cáo, nhà phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm, đại lý tín dụng.

Lựa chọn và từ chối

Nếu bạn không còn mong muốn nhận thông tin từ Công ty, bạn có thể dừng việc theo dõi những chỉ dẫn liên quan bao gồm cả những sự liên lạc được gửi bởi Plentyoftweeps. Plentyoftweeps sẽ giữ quyền liên hệ với bạn, mặc dù bạn không còn giữ liên lạc, nếu Plentyoftweeps vẫn thấy rằng việc liên hệ là cần thiết.

Bạn sẽ được thông báo nếu các thông tin cá nhận được thu thập bởi bất kì một bên thứ 3 nào mà không phải là đại lý/nhà cung cấp dịch vụ, do đó bạn có thể đưa ra quyết định rằng bạn chấp thuận hay không việc chia sẻ thông tin của mình.

Cookies

Cookie là một tệp tin nhỏ được lưu giữ trong máy tính của khách hàng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Plentyoftweeps sử dụng cookies cho (các) trang web của mình.

Plentyoftweeps sử dụng cả ID cookies và persistent cookies. ID cookies sẽ không tồn tại khi bạn đóng trình duyệt. Persistent cookies sẽ giữ trên ổ cứng trong một thời gian dài hơn. Bạn có thể xóa các “persistent cookies” bằng cách làm theo chỉ dẫn được cung cấp trên trình duyệt của mình tại phần “Help”.

Plentyoftweeps thiết lập “persistent cookies” với mục đích thống kê. Loại cookies này cũng cho phép Công ty có thể kiểm tra và truy dẫn địa điểm, sự quan tâm của người dùng khi truy cập các website của Plentyoftweeps và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Nếu bạn từ chối cookies, bạn vẫn có thể sử dụng các trang web của Plentyoftweeps nhưng bạn sẽ không thể sử dụng Plentyoftweeps để gửi bản đăng ký của mình.

Một số đối tác của Plentyoftweeps sử dụng cookies trên trang web của Công ty, Plentyoftweeps sẽ không có quyền truy cập hay kiểm soát những cookies này.

Sự bảo mật và Bảo vệ cho thông tin cá nhân của Khách hàng

Những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để đăng ký như một người dùng khi sử dụng website hoặc các dịch vụ sẽ được coi như “Thông tin đã đăng ký”. “Thông tin đã đăng ký” được bảo vệ bằng nhiều cách, bạn có thể truy cập vào “Thông tin đã đăng ký” của mình thông qua tên truy cập và mật khẩu đã được thiết lập bởi chính bạn. Đây là trách nhiệm của khách hàng để chắc chắn rằng mật khẩu của mình được mã hóa và chỉ bạn biết thông tin này. Mật khẩu của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai. “Thông tin đã đăng ký” được lưu giữ an toàn tại máy chủ bảo mật và chỉ có cá nhân có quyền mới có thể truy cập bằng tên truy cập và mật khẩu của mình.Công ty mã hóa tất cả thông tin cá nhân khi chúng được chuyển đến Plentyoftweeps và do đó có những nỗ lực cần thiết nhằm ngăn chặn những bên không có thẩm quyền nhìn thấy những thông tin này. Các thông tin cá nhân được cung cấp cho Plentyoftweeps mà không phải là “Thông tin đã đăng ký” cũng được đặt tại máy chủ bảo mật và có thể truy cập lại bởi khách hàng, do đó sẽ không có yêu cầu mật khẩu khi bạn muốn chỉnh sửa các thông tin này.

Sự truyền thông tin thông qua Internet không hoàn toàn là bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả nỗ lực của mình để bảo vệ các thông tin dữ liệu khách hàng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của quá trình truyền phát thông tin, mọi sự truyền phát thông tin đều phụ thuộc vào sự thận trọng của khách hàng. Một khi chúng tôi nhận được các thông tin của bạn, chúng tôi sẽ có những công cụ và quá trình bảo mật để ngăn chặn những truy cập không phải chính chủ. Hơn thế nữa, những dữ liệu được thu thập từ khách hàng sẽ được chuyển đến và lưu giữ tại một địa điểm nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Chúng có thể được thực hiện bởi những nhân viên ngoài EEA –những người làm việc hoặc là nhà cung cấp cho chúng tôi. Những nhân viên này sẽ thực hiện, cùng với những nhiệm vụ khác, hoàn thiện các lệnh của bạn, thực hiện các thông tin thanh toán và thực hiện dịch vụ hỗ trợ. Bằng việc gửi đi các dữ liệu cá nhân, bạn đồng ý với quá trình truyền phát, lưu giữ và thực thi này. Công ty sẽ thực hiện những bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ được bảo mật và tuân thủ theo Chính sách Bảo mật này.

Truy cập vào Thông tin Cá nhân

Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi, bạn cần liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email tới tuanhuynguyen1104@gmail.com hoặc gọi theo số +44 (0) 203 151 5555.

Phủ nhận pháp lý

Plentyoftweeps giữ quyền tiết lộ các thông tin cá nhân của khách hàng khi được yêu cầu bởi luật hoặc các quy định và khi Công ty tin rằng việc tiết lộ này là cần thiết để bảo vệ quyền và/hoặc để tuân thủ bất kì quy đinh và/hoặc những yêu cầu khác, yêu cầu của tòa án, thực thi theo pháp luật hoặc làm theo chính phủ, liên chính chủ và/hoặc cơ quan quy định khác. Plentyoftweepssẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc mất các thông tin cá nhân và/hoặc những thông tin khác trên website của Công ty cái mà Plentyoftweeps không có quyền truy cập hoặc kiểm soát. Plentyoftweeps sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng không hợp pháp hoặc sử dụng không chính chủ những thông tin của khách hàng gây ra bởi sự sử dụng sai hoặc nhầm lẫn mật khẩu của khách hàng, nhũng can thiệp bất cẩn hoặc độc hại và/hoặc những điều khác.

Những thay đổi trong Tuyên bố bảo mật

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đưa những thay đổi này vào Tuyên bố bảo mật, trang web hoặc những địa điểm khác mà chúng tôi thấy rằng cần thiết, do đó bạn có thể nhận biết những thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và với trường hợp nào, nếu có, thì chúng tôi sẽ tiết lộ chúng.

Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh Tuyên bố bảo mật này tại mọi thời điểm, vì vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo với bạn tại đây, qua email hoặc bằng những thông báo tại trang chủ của chúng tôi.

Yêu cầu

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến “Chính sách bảo mật”, vui lòng liên hệ qua email: tuanhuynguyen1104@gmail.com hoặc số điện thoại +44 (0) 203 151 5555.